• 02166129745
  • info@araco.ir
مدلسازی و تحلیل استاتیکی هاپر

مدلسازی و تحلیل استاتیکی هاپر

در این پروژه دستگاه هاپر با وزن 30 تن و قابلیت بارگیری 150 تن توسط نرم افزار سالید ورکز مدلسازی شده و پس از تحلیل استاتیکی این مجموعه راهکارهایی جهت بهینه سازی آن صورت پذیرفت.