• 02166129745
  • info@araco.ir
تحلیل و بهینه سازی دستگاه گرپ

تحلیل و بهینه سازی دستگاه گرپ

در این پروژه شبیه سازی و تحلیل استاتیکی دستگاه گرپ با شرایط موجود انجام شد. با توجه به اینکه وزن دستگاه ساخته شده شده از وزن مجاز بیشتر شده بود، بایستی تغییراتی جهت کاهش وزن روی آن اعمال می شد. برای انجام این کار ابتدا می بایست با انجام تحلیل استاتیکی و بدست آوردن FOS (ضریب اطمینان) در نقاط مختلف سازه، اقدام به سبک سازی سازه اصلی نموده و مجددا تحلیل های استاتیکی مورد نیاز انجام شد تا از عملکرد صحیح سازه اطمینان حاصل شود.