• 02166129745
  • info@araco.ir
شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر

شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر

در این پروژه با استفاده از استانداردهای تهویه تونل و تهویه زیرگذر (پیارک)، طراحی و بررسی عملکرد تهویه طبیعی در زیرگذر صورت پذیرفته است و شبیه سازی سیالاتی جریان هوا CFD، جهت مشاهده نتایج گسترش آلاینده ها انجام پذیرفته است.