تحلیل انتقال حرارت و جریان هوا

تحلیل انتقال حرارت و جریان هوا

در این پروژه، شبیه سازی CFD جریان هوا و انتقال حرارت داخل دودکش صنعتی انجام پذیرفت تا بهینه سازی های لازمه انجام پذیرد.