کتابهای منتشر شده

1. دانلود کتاب برقی کردن راه آهن - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 13872. دانلود کتاب نقشه راه بلوغ - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 1387

 

3. دانلود کتاب نوآوری در صنعت ریلی - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 1387

 

4. دانلود کتاب قیمت ها و هزینه ها در صنعت ریلی - نویسنده : پروفسور باوم گارتنر(ترجمه از فاطمه قربانعلی بیک) - سال انتشار : 1387

 

5. دانلود کتاب لکوموتیو - نویسنده : آقای محمد قربانعلی بیک - سال انتشار : 1388

 

6. دانلود کتاب استراتژی تحقق اهداف چشم انداز 1404 در صنعت ریلی - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 13887. دانلود کتاب راه آهن های خصوصی آمریکا در سال 2008

 

8. دانلود کتاب 9402 انجمن حمایت از توسعه قطارهای پرسرعت - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 1384

 

9. Modelling operational costs of a future high-speed train - نویسنده : Oskar Fröidh - سال انتشار : 2006

 

10. دانلود کتاب نقشه راه بلوغ برای تولید ملی - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 1391

 

11. دانلود کتاب نقشه راه بلوغ (منازل و مراتب کمال) - نویسنده : آقای عباس قربانعلی بیک - سال انتشار : 1386

 

12. دانلود کتاب Railroad Facts - سال انتشار : 2008

 

13. دانلود کتاب Railroads and Coal - سال انتشار : 2015

 

14. دانلود کتاب Class I Railroad Statistics - سال انتشار : 2016