تحلیل استاتیکی محفظه گیربکس

تحلیل استاتیکی محفظه گیربکس

بی شک یکی از مهمترین ویژگی های نرم افزار های جدید طراحی مکانیکی، توانایی تحلیل آنهاست که به طراح کمک میکند تا پیش بینی بهتری نسبت به رفتار سیستم داشته باشد و نسبت به بهینه سازی آن اقدام نماید. در نقاطی که تنش زیاد است می توان با روش هایی مانند افزایش ضخامت، افزودن لچک یا تقویتی و یا تغییر هندسه، اقدام به کاهش تنش نمود.
همچنین در نقاطی که تنش بسیار پایین تر از میزان مورد اطمینان است، میتواند ضخامت قیعه را کاهش داد.
شرکت آراکو علاوه بر طراحی دستگاه صنعتی و طراحی مکانیزم، با استفاده از ماژول های سیمولیشن استاتیک نرم افزار سالیدورکز اقدام به بررسی و بهینه سازی دستگاه از نظر استحکام می نماید تا از عملکرد و عمر مطلوب اطمینان حاصل کند.