گواهینامه ها و افتخارات
اختراعات رسمی ثبت شده شرکت آراکو :
سیستم مبدل ریلی خودرو های جاده ای
به نام آقای عباس قربانعلی بیک

تبدیل لکوموتیو دیزل الکتریک به لکوموتیو برقی
به نام شرکت آذرخش ریل آریا (آراکو)

تبدیل موتور بنزینی به موتور دیزلی
به نام شرکت آذرخش ریل آریا (آراکو)
آچار رینگی جغجغه ای با سر آچار خور متغییر
به نام آقای حسین قربانعلی بیک