شبیه سازی آتش در پارکینگ

شبیه سازی آتش در پارکینگ

شبیه سازی سیالاتی CFD و شبیه سازی حریق و آتش (با نرم افزار پایرو سیم) جریان هوای پارکینگ طبقاتی