شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر

شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر

شبیه سازی جریان هوا داخل زیر گذر
مدلسازی توسط نرم افزار سالیدورک (سالیدورکز)
شبیه سازی توسط نرم افزار فلو ورکز (Flow Works)